Program do obsługi SPA

GIP SPA to program przeznaczony dla hoteli i salonów SPA oraz ośrodków beautiful brunette in a massage parlorrekreacyjno-sportowych. Umożliwia rezerwację usług SPA dla gości indywidualnych i grup, sprzedaż towarów, usług i pakietów oraz planowanie i kontrolę wykorzystania czasu pracy personelu i zasobów (pomieszczeń, wyposażenia). Program umożliwia prowadzenie kartoteki klientów z historią wizyt i wykonanych zabiegów. Rejestruje stan realizacji usług, sprzedaż kosmetyków i innych produktów. Usługi można łączyć w pakiety pobytowo-zabiegowe, w ramach rezerwacji wielodniowych dla gościa indywidualnego lub grupy, np. podczas imprez firmowych. Funkcje kasowe umożliwiają rozliczenie klienta w wielu formach płatności, udzielanie rabatów, wystawianie faktur i faktur korygujących, obsługę przedpłat, kart rabatowych i abonamentowych. Raporty sprzedaży oraz analizy wykorzystania czasu pracy personelu zasobów pozwalają śledzić różne aspekty działalności i rozliczać pracowników. Usługi i produkty mogą mieć przypisane receptury surowcowe, na podstawie których określane są nominalne rozchody magazynowe. Program magazynowy pozwala prowadzić stan ilościowo-wartościowy surowców i produktów, rejestrować przyjęcia, wydania i remanenty. Analiza zużycia surowców pozwala porównać wartości nominalne z rzeczywistymi.

Program jest zintegrowany z oprogramowaniem hotelowym GIP RH2 z którego może pobierać dane gościa, a po zakończeniu zabiegów przesyłać obciążenie za usługi na jego rachunek hotelowy. Może działać niezależnie lub w ramach systemu GIP GH.

Główne funkcje programu GiP SPA:

Konfiguracja

Program można skonfigurować do pracy w salonie SPA lub w ramach hotelu z wieloma stanowiskami, recepcją hotelową i SPA oraz punktami gastronomicznymi. Należy m.in. założyć asortyment usług i towarów (PLU), cenniki oraz wprowadzić dane pracowników – ich hasła i uprawnienia. Receptury surowcowe zabiegów i powiązania z magazynem są opcjonalne.

Grupy usług, usługi, pakiety

Grupy usług określają strukturę oferowanych zabiegów oraz kwalifikacje pracowników i przeznaczenie zasobów. W definicji usługi można określić wymagane zasoby (wykonawca, miejsce, wyposażenie). Dla pakietów zakładana jest lista usług składowych. Cena jest wspólna dla całego pakietu lub może być sumą składników.

Pracownicy i zasoby

Program rozróżnia cztery typy zasobów: Pracownik, Miejsce, Wyposażenie, Grupa zajęciowa. Zasoby mają przypisane grupy usług, które obsługują. Dla całego obiektu, każdej usługi i zasobu można zdefiniować dni/godziny dostępności oraz okresowe wyłączenia, np. urlop lub choroba pracownika, remont pomieszczenia itp.

Rezerwacje

Rezerwacje usług i pakietów można zakładać z grafika lub listy rezerwacji. Wraz z usługą są tworzone rezerwacje odpowiednich zasobów. W razie zmiany terminu usługi lub pakietu, powiązane rezerwacje są przesuwane automatycznie. Można przyjmować rezerwacje z dowolnym wyprzedzeniem, nawet jeśli nie ma jeszcze ustalonego kalendarza pracy personelu.

Recepcja

Na liście recepcji widać status gości korzystających danego dnia z usług, stan realizacji usług. Można dokonać tu sprzedaży produktów, rozliczeń klienta. Dostępne są również dane klienta (z historią rezerwacji i pobytów), zakładanie i aktualizacja rezerwacji, funkcje kasowe i informacja o zabiegach. Rezerwacje niewykorzystane można zaznaczyć jako No-Show.

Kasa

Stanowisko kasowe powinno być wyposażone w drukarkę fiskalną. Może pracować z ekranem dotykowym. Pozwala rejestrować sprzedaż usług i towarów, zapłaty w różnych formach płatności, storna, korekty i transfery, operacje KP/KW, otwierać i zamykać rachunki, drukować bony fiskalne, faktury i raporty kasowe.

Raporty i analizy

Program może wygenerować raporty kasowe i zestawienia sprzedaży usług z oceną efektywności personelu i wykorzystania zasobów. Możliwy jest podział na punkty sprzedaży, pracowników, grupy towarowe, segmenty rynku. Wielowymiarowe analizy sprzedaży i rezerwacji/realizacji usług, z wykresami i eksportem do Excela wykonuje się kilkoma kliknięciami myszy.

Materiały do pobrania:
Karta produktu – GiP SPA

Umów się na bezpłatną prezentację.

PremNet-zintegrowane rozwiązania